Privacy verklaring

Privacy statement (AVG)

Bij bezoek aan deze website kunnen er gegevens van u worden verwerkt.

Hoofdzakelijk wanneer u zelf een formulier via de website invult en verstuurt. Voorbeelden van mogelijke formulieren zijn: contactformulier, productformulier, vacatureformulier, blog-reactie, gastenboek-reactie of een soortgelijk maatwerkformulier. Wij waarborgen en respecteren uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Contactgegevens:

Op de contactpagina vindt u de contactgegevens ons. To The Point Company beheert zelf de content op deze website. Via ons kunt u altijd een verzoek doen tot nadere informatie aangaande de Privacy verklaring of omgang met persoonsgegevens indien onderstaande verklaring uw vragen niet beantwoordt.

Ook kunt u te allen tijde To The Point Company benaderen wanneer u vragen heeft over de werking van onze systemen aangaande het beheer en verwerken van uw gegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verwerkt uw persoonsgegevens indien u deze gegevens zelf (via bijvoorbeeld invulformulieren) aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Functie
 • Organisatie
 • E-mailadres
 • Curriculum Vitae (indien aangeleverd)
 • Gegevens benodigd voor facturatie conform eisen van de Belastingdienst
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt aan ons via onze website, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om contact op te kunnen nemen voor het beantwoorden van vragen of om informatie te verstrekken over de te leveren diensten / producten. Dit doen wij uitsluitend op verzoek van uzelf als zijnde de aanvrager.

– Wanneer er een overeenkomst ontstaat tussen u en ons dan hebben wij uw gegevens nodig om administratieve taken uit te kunnen voeren zoals facturering of zaken die vereist zijn door de Nederlandse Belastingdienst of conform de belastingwet.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens zolang u relatie of klant bent van onze organisatie en deze nodig zijn voor een goede dienstverlening.

Gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om te kunnen factureren en contact met u te kunnen opnemen in geval van vragen. Na het beëindigen van uw overeenkomst worden gegevens bewaard zolang dit nodig is inzake de Nederlandse Belastingdienst / Belastingwet.

Recht om vergeten te worden

U heeft vanuit de Wet AVG het recht om ‘vergeten te worden’. U kunt ons verzoeken gegevens van u volledig te verwijderen. Indien u dit doet zal dit wel tot gevolg hebben dat wij geen informatie, producten en diensten meer aan u kunnen leveren gezien sommige gegevens benodigd zijn voor een goede afhandeling / facturering van onze diensten/producten. Gegevens die wettelijk bewaard moeten blijven inzake de Belastingwet kunnen wij wettelijk gezien niet verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend noodzakelijke informatie aan derden en alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken Google Analytics met alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Eventuele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt in bijvoorbeeld een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tothepointcompany.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen acht weken, op uw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons op 085-8768737 of info@tothepointcompany.nl.

SSL beveiliging

Wij hebben onze website extra goed beveiligd middels een SSL certificaat. Of er een SSL certificaat actief is ziet u doordat er dan een ‘slotje’ en/of “veilig” in uw browser (adresbalk) staat en de betreffende domeinnaam voorafgegaan wordt door https:// ipv http://. De s staat voor secure. Hierdoor weet u zeker dat u veilig met de betreffende organisatie communiceert en de website veilig wordt weergegeven op uw scherm. 

De volgende gegevens kunnen eventueel van u worden verwerkt, wanneer u zelf een van de website-formulieren op deze website invult en verstuurd:

 • NAW
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Functie
 • Organisatie
 • E-mailadres
 • Curriculum Vitae (indien aangeleverd)
 • Gegevens benodigd voor facturatie conform eisen van de Belastingdienst
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt aan ons via onze website, in correspondentie en telefonisch

De gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Lees meer over de bewaartermijnen in bovenliggende tekst onder de kop: ‘Hoe lang we persoonsgegevens bewaren”.

Scroll naar top
Chat openen
1
To The Point Company
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?